خرید عمده انکربولت هیلتی

خرید عمده انکربولت هیلتی که برای اتصال سازه ھا و صفحات به بتن استفاده می شود و درشکل ھای مختلفی وجود دارد توسط تعداد معدودی از تولید کننده ها طبق استاندارد تولید می شود. انوع معمول انکربولت هیلتی از یک پیچ به شکل مفتول L شکل ساخته می شود که در طرف طول رزوه شده… ادامه خواندن خرید عمده انکربولت هیلتی